خلاقیت یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریباً همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن بشر را تحت تأثیر کامل خود قرار می دهد.

 در جوامع امروزی ابتکار، خلاقیت و ایده های نو سبب پیشرفت اقتصاد، صنعت و آموزش کشور میشود. از این رو جوامع گوناگون برنامه ریزی های آموزشی ویژه برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان به منزلۀ آینده سازان کشورشان دارند. در واقع، خلاقیت سبب رسیدن به آینده ای بهتر می شود، همچنین تفکر خلاق فرآیند درک مشکلات، مسائل، کمبود اطلاعات و عوامل جا افتاده، حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد این کمبودها، ارزیابی و آزمون فرضیه ها و حدس ها، اصلاح و ارزیابی مجدد آنها و در نهایت ارائه نتایج است و نیز تولید ایده های جدید مفید در همه زمینه هاست.
بنابراین ضروری است که در طول سال های مدرسه، توان کودکان را برای بروز یا تولید کار خلاق به رسمیت بشناسیم، زیرا پژوهشگران معتقدند که تأخیر در سنجش، احتمال دریافت آموزش مهارتهای مرتبط با خلاقیت و شکوفایی آن را به مخاطره می اندازد از طرفی هم کتاب های کودکان یکی از وسایل ارتباط جمعی برای آنان است و در انواع متعدد آموزشی، هنری، فرهنگی و غیرهوجود دارد. آموزش تصویری کتاب کودکان در پرورش خلاقیت و توانمند سازی آنها از اهمیت بسیار برخوردار است، به همین دلیل اصالت و زیبایی تصاویر را باید با اهمیت شمرد، زیرا در این نوع کتاب ها تصویر بیشتر از متن در پرورش ذوق و خلاقیت کودکان مؤثر واقع می شود. هنر از مقولاتی است که برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان نباید از آن غفلت کرد. آموزش های هنری و هنر-محور دارای ویژگی هایی هستند که در صورت توجه می توانند به ایجاد و افزایش خلاقیت دانش آموزان بینجامند از مهمترین شیوه های یادگیری، آموزش به روش بصری است که برای این گروه سنی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

ساناز ماهری دکتری روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه

  

  

دسته بندی مقالات: مشاوره و روانشناسي کودک

پیام بگذارید...

تشخیص انسانی
این سوال برای بررسی این است که شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار می باشد.
1 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را پاسخ دهید. به عنوان مثال 1+3 برابراست با 4.