مشاوره و روانشناسی نوجوانان به والدین کمک می کند تا بتوانند ارتباط خوب و موثری با نوجوانان برقرار کرده، از علایق نوجوان خود آگاهی داشته باشند و میا موزند که او را با دیدگاه خود قضاوت نکنند... و بدون نصیحت کردن با فرزند خود صحبت کنند. همچنین حل برخی از مشکلات در دوران نوجوانی از عهده والدین خارج است و توصیه می شود فرد دیگری که آموزش دیده به کمک بیاید.
روانشناس پلی میان والدین و نوجوانان است و برقراری ارتباط را میان آنها تسهیل می کند.